بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کردستان
هم‌اکنون 8 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

معرفت مهدوی ﻭَ ﺍﺟْﺘَﺒَﺎﻛُﻢْ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺗِﻪِ / بخش پایانی

ﺍﺟﺘﺒﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ.ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺸﯿﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺷﺖ.ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺍﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺷﮑﻮﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺎﻧﺪ...
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کردستان، ﺍﺟﺘﺒﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ.ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺸﯿﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺷﺖ.ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺍﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺷﮑﻮﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اهل بیت ﺭﺍ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﮕﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﮑﺸد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺩﻭﺍﻧﻘﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ و ﻣﺎﻣﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩشان ﺑﮑﺸﺎﻧند؟ﺑﺎ ﻫﻤﻪ‌ﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺸﻤﺖ ﻭ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ می توانست و می تواند ﺍﯾشان ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ،ﺧﺪاوندست. ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺩارد.این فراز ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ تنها خداوند برایتان ﮐﺸﺶ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.
ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﮕﻮﯼ ﺁﻥ ﻏﺰﺍﻝ ﺭﻋﻨﺎ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺳﺮ به ﮐﻮﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﮐﺮﺑﻼ‌ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺑﮑﻨﺪ ﺟﺰ ﺗﻮ.

ﺃَﻋَﺰَّﻛُﻢْ ﺑِﻬُﺪَﺍﻩ
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺕ ﺩﺍﺩ؟ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺕ ﺑﺨﺸﯿﺪ.ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ.ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺧﺎﺭ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ ﻭ ﺫﻟﯿﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ.
چه لطیف قرآن ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ :"ﻫُﺪًﻯ ﻟِّﻠﻨَّﺎﺱِ" (ﺑﻘﺮﻩ/ ۱۸۵) ﻣﻦ ﻫﺪﺍﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ‌ﯼ ﻣﺮﺩﻡ. ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﮑﻨﻢ. ﺍﺻﻼ‌ ﻗﺮﺁﻥ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ؟ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ما ﺫﻟﯿﻞ و ﺧﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ. ﻋﺰﺕ ﻣﻨﺪ و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ﺍﺳﻢ ﺷﯿﻄﺎﻥ وقتی ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﯽ ﻭﺿﻮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻢ ﺍﺑﻮﻟﻬﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﮕﺮ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﯽ ﻭﺿﻮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ.ﺍﺳﻤﺶ ﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ‌ﺁﻣﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ‌ﺷﺪ؟!ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ‌ﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ‌ﺷﺪ.
پس اگر اهل بیت عزتی دارند از رهگذر هدایت های الهی است...
آخرین ویرایش
در 1401/8/30 07:58

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366